TAJOMSTVÁ A ZÁHADY

Vítam Vás na stránke venovanej všetkému, čo je pre nás zahalené rúškom tajomstva

Sekta

Svedkovia jehvovi

Svedkovia Jehovovi je náboženská spoločnosť, formálne zaraďovaná medzi protestantské denominácie s pokročilou inštitucionalizáciou, ktorú založil v roku 1872 v Pennsylvánii Charles Taze Russell ako náboženskú organizáciu Bádateľov biblie, pretože nebol uspokojený odpoveďami, ktoré mu jeho náboženstvo poskytovalo. V súčasnosti majú okolo 7 miliónov členov po celom svete (2007).

Jej členovia sú známi vytrvalou kazateľskou činnosťou, očakávaním blízkeho príchodu konca sveta (Armagedon)a politickou neutralitou. V nacistickom Nemecku boli prenasledovaní [1]. Podľa nich Ježiš Kristus ako boží sudca čoskoro ukončí súčasnú vládu Satana a nastolí večný raj pre spravodlivých.

Často bývajú označovaní za sektu, čo však oni sami odmietajú, pričom ich argumentom je poukaz na to, že nemajú jedného ľudského vodcu.


Meno

Názov Svedkovia Jehovovi založený na biblickom verši [2] "Mne ste svedkami vy – to výrok Pánov." nesú od roku 1931(Slovo "Pán" vyjadrené v pôvodnom texte starohebrejským "יהוה" čítajú ako Jehova. Podľa niektorých je správne znenie "Jahve" a znamená "Pôsobí, že sa stane" alebo "Stanem sa čímkoľvek chcem"), nakoľko originálna výslovnosť Božieho mena nie je známa. Predtým sa volali "Bádatelia Biblie".
Základné príručky

Hlavným zdrojom aktuálnych informácií pre svedkov je mesačník Strážna veža. Jedno vydanie je študijné, druhé pre verejnosť. Ďalším mesačníkom je časopis Prebuďte sa!. Hlavnou pomôckou ku štúdiu biblie je kniha Čo učí biblia?.

Vlastný preklad Biblie – Preklad nového sveta Svätých písiem – bol vytvorený za účelom preložiť celú bibliu do modernej reči, s použitím pôvodného Božieho mena Jehova, ktoré sa nachádzalo v pôvodnom texte Biblie približne 7000krát. Kniha je dielom päťčlenného prekladateľského výboru.
Dejiny

"Sionská strážna veža" (pôvodný názov) bola založená v Pittsburghu v USA Charlesom Taze Russellom v roku 1879. Bol jej prvým prezidentom. Zákony štátu New York vyžadovali zriadiť korporáciu a biblický dom v Allegheny už bol dosť malý a tak sa spoločnoť presťahovala do Brooklynu. Stala sa známou pod menom Watchtower Bible and tract society. Russell prezentoval učenie Biblie, a ohlasoval Kristovu prítomnosť. Z jeho výpočtov – podľa rozmerov egyptských pyramíd – predpovedal, že v r. 1914 nastane koniec sveta. Onedlho však zavrhol myšlienku, že pohanské stavby faraónov, ktoré obsahujú mnohé špiritistické znamenia by mohli mať niečo spoločné s pravým uctievaním. Po Russelovej smrti sa prezidentom spoločnosti stal Joseph Franklin Rutherford. Okrem mnohých zmien v samotnom učení sa zmenil aj systém jeho šírenia. V r. 1931 dostala organizácia súčasný názov - Svedkovia Jehovovi. Tiež sa viac zosilnilo kázanie z domu do domu.

Novým prezidentom sa stal Nathan H. Knorr. Po smrti Knorra sa novým prezidentom stal Frederik W. Franz (zomrel r. 1992). Od r. 1980 vylúčil niekoľko jednotlivcov, ktorí podľa neho konali proti dielu Svedkov Jehovových.
Základné učenie Svedkov Jehovových

Učenie Svedkov Jehovových je založené na výklade Biblie, pri ktorom však textu dávajú iný zmysel, ako im dáva bežne kresťanská viera.

Základné tézy, o ktoré sa opiera učenie, ako citáty Biblie:
Biblia je Božie Slovo a je pravdivá, Biblia je spoľahlivejšia ako tradície. Božie meno je Jehova.
Kristus je Boží Syn a je nižší ako Boh, Kristus bol prvým Božím stvorením, Kristus zomrel na kole, nie na kríži.
Kristov ľudský život bol zaplatený ako výkupné za poslušných ľudí, jedna Kristova obeť bola dostatočná.
Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako nesmrteľná duchovná bytosť, Kristus je prítomný v duchu.
Dnes žijeme v čase konca, kráľovstvo pod vedením Krista bude vládnuť nad zemou v spravodlivosti a pokoji.
Kráľovstvo prinesie zemi ideálne podmienky na život, Zem nikdy nebude zničená ani vyľudnená.
Zlí budú natrvalo zničení, ľudia, ktorých Boh schvaľuje, získajú večný život.
Je len jedna cesta k životu, ľudskú smrť zapríčinil Adamov hriech.
Ľudská duša prestáva pri smrti existovať, peklo je všeobecný hrob ľudstva, nádejou pre mŕtvych je vzkriesenie.
Do neba ide iba malé stádo 144 000 a bude vládnuť s Kristom, Trieda 144 000 je znovuzrodená ako duchovní Boží synovia.
Kristov zbor je postavený na ňom samom, človek sa nevyvinul, ale bol stvorený.
Modlitby majú byť adresované iba Jehovovi prostredníctvom Krista, obrazy a sochy by sa pri uctievaní nemali používať.
Kresťan by sa nemal zapájať do medzicirkevných hnutí, kresťan by mal zostať oddelený od sveta.
Kresťania poslúchajú ľudské zákony, ktoré nie sú v rozpore s Božími zákonmi.
Prijímanie krvi do tela cez ústa alebo cez cievy je v rozpore s Božími zákonmi.
Biblické zákony o morálke treba poslúchať, trieda duchovenstva a zvláštne tituly sú nesprávne.
Kristus dal príklad v službe Bohu, ktorý treba nasledovať.
Krst úplným ponorením do vody symbolizuje oddanosť.
Kresťania s radosťou vydávajú verejné svedectvo o biblickej pravde.
Požiadavky na člena

Cirkev nie je riadená ako veľký podnik, ktorý prináša zisk. Na čele stojí skúsená skupina vedenia, ktorej podliehajú v presnej hierarchii služobní riaditelia miestnych spoločností a oblastní služobníci.

Obmedzenia na členov:
Svedkovia Jehovovi neoslavujú Vianoce, Veľkú noc ani narodeniny.
Nesmú sa zúčastňovať náboženského vyučovania na školách.
Nesmú prijať transfúziu krvi a ani ju darovať pre hrozbu "pošpinenia jednoty"
Nesmú vykonávať vojenskú službu avšak civilnú službu môžu, ak im to svedomie dovolí
Nesmú voliť alebo vyjadriť spolupatričnosť k nejakej zástave alebo krajine.
Do roku 1965 bolo pre členov zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie.

Avšak jedinú slávnosť, ktorú slávia je Pánova večera, ktorú kresťania dostali príkaz sláviť na pamiatku Kristovej smrti (1.Kor 11:20) Základnou povinnosťou Svedkov Jehovových je zvestovateľská služba. Spočíva v šírení učenia návštevami domácností, rozdávaním literatúry a získavaní nových členov. V príručke dostávajú presné pokyny, ako sa zachovať pri rôznych situáciách pri získavaní nových členov.
Kroky pri získavaní členov

Svedkovia Jehovovi vo Ľvove, Ukrajina
Úvodná návšteva - počas nej sa člen náboženskej obce predstaví a venuje nejakú literatúru založenú na Biblii
Opakovaná návšteva - každý potenciálny veriaci dostane druhú návštevu. Počas nej sa člen obce pokúsi zistiť, ako literatúra zapôsobila a zároveň sa pokúša založiť domáce biblické štúdium založené na spoznávaní Biblie
Domáca študijná skupina - domáci si privedie priateľov, a spoločne u neho študujú niektoré z publikácii.
Sála Kráľovstva - záujemca je pozvaný do Sály Kráľovstva na zhromaždenia, kde sa rozoberá samotná Biblia
Návšteva - Ak si záujemca praje, môže začať vykonávať zvestovateľskú službu
Krst - symbolizovanie svojej oddanosti jedinému pravému Bohu, verejné vyhlásenie
Perzekúcie

Svedkovia Jehovovi

Svedkovia Jehovovi sa nezúčastňujú politického života ani vojnových konfliktov. V dobe nacistického Nemecka bolo prenasledovanie najväčšie [1]. V koncentračných táboroch museli nosiť ako označenie fialové trojuholníky. Prenasledoval ich aj stalinský režim v Sovietskom zväze a jeho satelitoch a marxistické a diktátorské režimy v Ázii a Afrike. Zakazovaní a väznení boli aj v pravicových režimoch Európy a Latinskej Ameriky i v demokratických štátoch (napr. vlna útokov v USA prebehla v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Jedným z hlavných dôvodov perzekúcie bol fakt, že odmietali slúžiť v armáde a brať do ruky zbraň, tiež akýmkoľvek spôsobom uctievať štát, jeho symboly (zdravenie vlajky, spievanie hymny) a predstaviteľov (napr. za nacizmu pozdrav Heil Hitler). V komunistickom Československu boli jednotliví členovia opakovane väznení pre odmietanie vojenskej služby.
Žádné komentáře
 
Skúmanie a bádanie po nepoznanom je ako droga, ktorej sa nechceš zbaviť (Patrik Kmeťo)